Selecteer een pagina

Privacyverklaring

De Goede-Lijn is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres                      : Gouwestraat 4
Postcode                                          : 2652 DV
Plaats                                               : Berkel en Rodenrijs
KvK nr.                                              : 27352992
BTW-id.                                             : NL001615422B23
Telefoonnummer                               : 06-41176986
E-mailadres                                      : info@degoede-lijn.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe De Goede-Lijn persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

De Goede-Lijn respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van
De Goede-Lijn. Wees je er dus van bewust dat De Goede-Lijn niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van De Goede-Lijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE De Goede-Lijn VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die De Goede-Lijn verwerkt:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in     correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
 • Klantnummer;
 • Bestelnummer;
 • Bestelgegevens;
 • Plaatsnaam;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE De Goede-Lijn VERWERKT

De Goede-Lijn verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De Goede-Lijn heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@degoede-lijn.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG De Goede-Lijn PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Goede-Lijn en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan De Goede-Lijn verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. De Goede-Lijn verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

De Goede-Lijn bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

De Goede-Lijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Goede-Lijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door De Goede-Lijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@degoede-lijn.nl.
De Goede-Lijn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Goede-Lijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

De Goede-Lijn wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat De Goede-Lijn niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 december 2020