Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Voedings-, beweeg- en slaap coach, Jacqueline de Goede, bedrijfsnaam De Goede-Lijn,  ingeschreven in de Kamer van Koophandel  onder nummer 27352992 levert diensten op het gebied van begeleiding, coaching en advies, zowel online als offline.
Zowel persoonlijke coaching en lessen online zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 2: Algemeen

De Goede-Lijn geeft begeleiding, coaching en advies op het zodanig opgegeven praktijkadres, of online, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur, op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor aanvang), op een werkdag, geannuleerd is, is De Goede-Lijn gerechtigd om de afspraak (of afgenomen pakket) in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor de coaching aanvangt, deelt De Goede-Lijn de cliënt mondeling, schriftelijk of online mede welke tarieven er gelden. De Goede-Lijn is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij De Goede-Lijn zich beroept op het feit dat er ten alle tijden een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling

De betaling aan De Goede-Lijn dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur met de geleverde diensten. Deze factuur dient binnen een termijn van acht dagen na datering betaald te zijn. Bij afname van onlinediensten vindt voorafbetaling plaats.

Bij overschrijding van 30 dagen is De Goede-Lijn gerechtigd het factuurbedrag met vijf euro administratiekosten te verhogen. Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is De Goede-Lijn gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het advies van De Goede-Lijn is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Goede-Lijn sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door De Goede-Lijn verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Goede-Lijn. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen De Goede-Lijn verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is De Goede-Lijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De Goede-Lijn heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinden geleden schade.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

De Goede-Lijn behoudt ten alle tijden alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en deskundigheid, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van De Goede-Lijn noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door De Goede-Lijn verstrekt zijn.

Artikel 10: Uw gegevens

De Goede-Lijn zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De Goede-Lijn gaat zeer zorgvuldig om met alle vertrouwelijke gegevens. De cliënt mag ten alle tijden zijn cliëntdossier inzien.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.